Maraton Babia-Pilsko

I ORGANIZATOR:
1. Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Biegów Górskich
44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Sybiraków 2, tel. 605 049 056
e- mail: gorskiebieganie@wp.pl

II WSPÓŁORGANIZATOR:
1. Urząd Gminy w Jeleśni

III CEL:
1. Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa.
2. Upowszechnianie biegania w górach jako najprostszej formy ruchu i turystyki.

IV TERMIN I MIEJSCE:
Bieg i marsz odbędzie się 15 lipca 2017 roku (sobota)
Start nastąpi o godz. 09.00 (Przełęcz Krowiarki)
Wyjazd zawodników na start o godz. 6.45
Meta w Korbielowie (obok Zajazdu SMREK)

V DYSTANS:
Długość trasy biegu i marszu wynosi 42 km
Limit biegu – 10 godz.

VI KATEGORIE WIEKOWE:
Kobiety: 18-34 lata, 35-49 lat, 50 lat i starsze
Mężczyźni: 18-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60 lat i starsi

VII PRAWO UCZESTNICTWA:
1. Udział w biegu głównym na dystansie 42km mają prawo wszyscy chętni rocznik 1999 i
starsi posiadający dobry stan zdrowia. Warunkiem udziału w biegu jest ukończenie 18 lat
(liczy się data urodzenia) i wypełnienie karty uczestnictwa w formularzu zgłoszeniowym tylko
30 czerwca 2017 roku.

VIII ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
1. Zawodnik zgłasza się na stronie internetowej do 30 czerwca 2017 roku, po tym terminie
zgłoszenia nie będą przyjmowane. O zgłoszeniu decyduje data opłaty startowej.
2. Wpisowe w Biegu głównym na dystansie 42km:
– opłata do 31 maja 2017 roku 100zł
– opłata do 1-30 czerwca 2017 roku 130zł
2. Każdy uczestnik biegu w ramach opłaty startowej otrzymuje następujące świadczenia;
pamiątkowy odlewany medal, koszulkę techniczną, posiłek, napoje, bezpłatny nocleg w
szkole (własny śpiwór lub karimata – zgłoszenia na bezpłatny nocleg tylko do 31 maja),
transport na linię startu.
3. W przypadku nie wystartowania zawodnika – wpisowe nie podlega zwrotowi.

IX BIURO ZAWODÓW:
Biuro zawodów będzie otwarte w szkole gimnazjalnej ul. Beskidzka 40 w piątek 14 lipca od
godz. 16.00 – 22.00 oraz w dniu zawodów 15 lipca od godz. 5.00 – 6.30

X NAGRODY:
1. W klasyfikacja generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie I-III miejsce puchar i nagroda
pieniężna (500,300,200). W poszczególnych kategoriach wiekowych w biegu za zajęcie I – III
miejsca pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe.
2. Każdy uczestnik po ukończeniu biegu otrzymuje pamiątkowy medal, posiłek, napoje oraz
bierze udział w losowaniu nagród.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, w
biegu może wystartować 250 zawodników, a o kolejności zgłoszenia decyduje wpłata
wpisowego.
2. Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa medyczna.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej
4. Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
5. Organizator zapewnia transport na start oraz natryski.
6.W biegu głównym będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu,
robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w
Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą
one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-rom,
DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach,
jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez
Organizatora.
9. Uczestnik biegu przy odbiorze numerku startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża
zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o
przyszłych imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33,
poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym
momencie kierując korespondencje na adres Stowarzyszenia Biegów Górskich 44-335
Jastrzębie-Zdrój, ul. Sybiraków 2.
10.Wyniki z zawodów ukażą się na stronie internetowej www.gorskiebieganie.pl
11. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Inline
Stowarzyszenie Biegów Górskich
Inline
Stowarzyszenie Biegów Górskich