Marsz Nordic Walking na szczyt Pilska

I ORGANIZATOR:
1. Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Biegów Górskich
44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Sybiraków 2, tel. 605 049 056
e- mail: gorskiebieganie@wp.pl

II WSPÓŁORGANIZATOR:
1. Urząd Gminy w Jeleśni

III CEL:
1. Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa.
2. Upowszechnianie biegania w górach jako najprostszej formy ruchu i turystyki.

IV TERMIN I MIEJSCE:
Bieg i marsz odbędzie się 16 lipca 2016 roku (niedziela)
Start nastąpi o godz. 11.00 obok gimnazjum w Korbielowie (start za biegaczami)
Meta marszu nordic walking znajduje się na szczycie Pilska

V DYSTANS:
Długość trasy biegu i marszu wynosi 10 km z przewyższeniem +948m, -10m

VI KATEGORIE WIEKOWE:
Kobiety: Klasyfikacja generalna
Mężczyźni: Klasyfikacja generalna
Marsz rekreacyjny nordic walking bez podziału na kategorie wiekowe

VII PRAWO UCZESTNICTWA:
1. Udział w marszu nordic walking na dystansie 10km mają prawo wszyscy chętni rocznik
2001 i starsi posiadający dobry stan zdrowia. Młodzież poniżej 18 roku życia zobowiązana
jest posiadać zgodę opiekuna prawnego. Warunkiem udziału w marszu jest wypełnienie
karty uczestnictwa w formularzu zgłoszeniowym do 30 czerwca 2017 roku lub w dniu
zawodów.

VIII ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
1. Zawodnik zgłasza się na stronie internetowej do 30 czerwca 2017 roku, po tym terminie
zgłoszenia już tylko w dniu zawodów.
2. Wpisowe w marszu nordic walking na dystansie 10km:
– opłata do 30 czerwca 2017 roku 35zł
– opłata od 1 lipca 2017 oraz w dniu zawodów 50zł
3. W przypadku nie wystartowania zawodnika – wpisowe nie podlega zwrotowi.

IX BIURO ZAWODÓW:
Biuro zawodów będzie otwarte w szkole gimnazjalnej ul. Beskidzka 40 (miejsce startu) w
sobotę 15 lipca od godz. 16.00 – 21.00 oraz w dniu zawodów 16 lipca) od godz. 8.00 – 10.30

X NAGRODY:
1. W klasyfikacja generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie I-III miejsce puchar i nagroda
rzeczowa.
2. Każdy uczestnik marszu nordic walkingna otrzymuje pamiątkowy medal, posiłek, napój
oraz bierze udział w losowaniu nagród.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, w
biegu może wystartować 250 zawodników, a o kolejności zgłoszenia decyduje wpłata
wpisowego.
2. Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa medyczna.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej
4. Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
5. Organizator nie zapewnia natrysków.
6.W biegu głównym będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu,
robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w
Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą
one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-rom,
DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach,
jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez
Organizatora.
9. Uczestnik biegu przy odbiorze numerku startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża
zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o
przyszłych imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33,
poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym
momencie kierując korespondencje na adres Stowarzyszenia Biegów Górskich 44-335
Jastrzębie-Zdrój, ul. Sybiraków 2.
10.Wyniki z zawodów ukażą się na stronie internetowej www.gorskiebieganie.pl
11. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Inline
Stowarzyszenie Biegów Górskich
Inline
Stowarzyszenie Biegów Górskich