Marsz Nordic Walking na szczyt Pilska

I ORGANIZATOR:
1. Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Biegów Górskich
44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Sybiraków 2, tel. 605 049 056
e- mail: gorskiebieganie@wp.pl

II WSPÓŁORGANIZATOR:
1. Urząd Gminy w Jeleśni

III CEL:
1. Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa.
2. Upowszechnianie biegania w górach jako najprostszej formy ruchu i turystyki.

IV TERMIN I MIEJSCE:
Bieg i marsz odbędzie się 7 lipca 2018 roku (sobota)
Start nastąpi o godz. 11.00 obok szkoły w Korbielowie (start za biegaczami)
Meta marszu nordic walking znajduje się na szczycie Pilska

V DYSTANS:
Długość trasy biegu i marszu wynosi 9,6 km z przewyższeniem +948m, -10m

VI KATEGORIE WIEKOWE:
Kobiety: Klasyfikacja generalna
Mężczyźni: Klasyfikacja generalna
Marsz rekreacyjny nordic walking bez podziału na kategorie wiekowe

VII PRAWO UCZESTNICTWA:
1. Udział w marszu nordic walking na dystansie 10km mają prawo wszyscy chętni rocznik
2002 i starsi posiadający dobry stan zdrowia. Młodzież poniżej 18 roku życia zobowiązana
jest posiadać zgodę opiekuna prawnego. Warunkiem udziału w marszu jest wypełnienie
karty uczestnictwa w formularzu zgłoszeniowym do 25 czerwca 2018 roku.

VIII ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
1. Zawodnik zgłasza się na stronie internetowej do 25 czerwca 2018 roku, po tym terminie
zgłoszenia nie będą przyjmowane. O zgłoszeniu decyduje opłata wpisowego za start.
2. Wpisowe w marszu nordic walking na dystansie 10km:
– opłata od 1 grudnia 2017 do 28 lutego 2018 roku 20zł
– opłata od 1 marca do 30 kwietnia 2018 roku 35zł
– opłata od 1 maja do 25 czerwca 2018 roku 50zł
3. W przypadku nie wystartowania zawodnika – wpisowe nie podlega zwrotowi.

IX BIURO ZAWODÓW:
Biuro zawodów będzie otwarte na parkingu obok Zajazdu SMREK ul. Beskidzka 82 w sobotę 7 lipca od godz. 8.00-10.30.

X NAGRODY:
1. W klasyfikacja generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie I-III miejsce puchar i nagroda
rzeczowa. Za zajęcie IV – VI miejsca pamiątkowa statuetka.
2. Każdy uczestnik marszu nordic walking otrzymuje pamiątkowy medal, posiłek oraz napój
napój i bierze udział w losowaniu nagród. (osobna pula nagród rzeczowych dla uczestników
marszu nordic walking).

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, w
biegu może wystartować 250 zawodników, a o kolejności zgłoszenia decyduje wpłata
wpisowego.
2. Na trasie biegu będą znajdował się 1 punkt z wodą (na Hali Miziowej).
3. Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa medyczna.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej.
5. Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin. Zawodnicy
nagrody odbierają osobiście.
6. Organizator zapewnia transport natryski w szkole.
7.W biegu głównym będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu (zawodnicy startują z
chipem w numerku startowym).
8. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń organizatora i służb porządkowych.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu,
robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w
Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu.
Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu
CD-rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na
wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością
prowadzoną przez Organizatora.
11. Uczestnik biegu przy odbiorze numerku startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża
zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o
przyszłych imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby
analityczne zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U.
nr 33, poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w
dowolnym momencie kierując korespondencje na adres Stowarzyszenia Biegów Górskich
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Sybiraków 2.
12.Wyniki i zdjęcia z zawodów ukażą się na stronie internetowej www.gorskiebieganie.pl
13. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Inline
Stowarzyszenie Biegów Górskich
Inline
Stowarzyszenie Biegów Górskich