Bieg uliczny na 10km

I. CEL
– popularyzacja masowych biegów jako zdrowy styl życia,
– wdrażanie dzieci i młodzieży do aktywnego uprawiania sportu,

II.ORGANIZATOR
Urząd Gminy w Jeleśni.

III. TERMIN I MIEJSCE
15 lipca 2016 r. godz. 11:00 (sobota), start i meta- ul. Plebańska 1, obok Urzędu Gminy w Jeleśni

IV. TRASA BIEGU
– dystans 10 km o nawierzchni asfaltowej
(START) – ul. Plebańska obok Starej Karczmy
(META) – ul. Plebańska obok Urzędu Gminy

V. UCZESTNICTWO
Udział w biegu głównym na dystansie 10km mają prawo wszyscy chętni rocznik 2001 i starsi
posiadający dobry stan zdrowia. Warunkiem udziału w biegu jest ukończenie 16 lat (liczy się data
urodzenia) i wypełnienie karty uczestnictwa w formularzu zgłoszeniowym tylko do 10 lipca 2017 roku
lub w biurze zawodów.

VI. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej po wypełnieniu formularza do dnia 10 lipca 2017
r. lub w dniu zawodów 15 lipca 2017 r. w godz. 8:00 – 10:30 – w biurze zawodów obok Urzędu
Gminy w Jeleśni.

VII. KLASYFIKACJA
Kategorie wiekowe:
Juniorzy i Juniorki 16 – 19 lat (rocznik 2001 – 1998)
Mężczyźni                    Kobiety
1. M20 – 29 lat            1. 20 – 29 lat
2. M30 – 39 lat            2. 30 – 39 lat
3.M 40 – 49 lat            3. 40 – 49 lat
4. M50 – 59 lat            4. 50 lat i starsze
5. M60 – 69 lat
6. M70 lat i starsi

VIII. BIURO ZAWODÓW
Weryfikacja zawodników, przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów startowych odbywać się
będzie w dniu 15 lipca (sobota) w biurze zawodów (obok Urzędu Gminy w Jeleśni) w godz. od 8:00 –
10:30;

IX. ZGŁOSZENIA I WPISOWE
1. Zawodnik zgłasza się na stronie internetowej do 10 lipca 2017 roku, po tym terminie zgłoszenia już
tylko w dniu zawodów. Z wpisowego zwolnieni są mieszkańcy Gminy Jeleśnia pod warunkiem
wcześniejszego zgłoszenia swojego udziału w biegu.
2. Wpisowe w Biegu głównym na dystansie 10km:
– opłata do 30 czerwca maja 2017 roku 25zł (z koszulką)
– opłata od 1 lipca oraz w dniu zawodów 30zł (bez koszulki)
3. W przypadku nie wystartowania zawodnika – wpisowe nie podlega zwrotowi.

X. NAGRODY
1.Za zajęcie I-III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych pamiątkowe statuetki i nagrody
pieniężne (200zł,150zł,100zł)
2.Zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają: napój, pamiątkowy medal, mogą skorzystać z posiłku i
biorą udział w losowaniu nagród.
3.Statuetki dla najlepszego zawodnika i najlepszej zawodniczki gminy Jeleśnia;

XI. DODATKOWE INFORMACJE
turystyka@jelesnia.pl lub beatagolek@wp.pl , tel. 502 657 707

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, w biegu może

wystartować 250 zawodników, a o kolejności zgłoszenia decyduje wpłata wpisowego.

2. Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa medyczna.

3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej

4. Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

5. Organizator zapewnia szatnie i natryski – szatnie i natryski w Zespole Szkól nr 1 w Jeleśni.

6.W biegu głównym będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia

mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub

transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów

filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane

przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-rom, DVD, w katalogach oraz

mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby

promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

9. Uczestnik biegu przy odbiorze numerku startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę i

zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych

imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne zgodnie z ustawą o

ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz.883. Uczestnikowi

przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując

korespondencje na adres Urzędu Gminy w Jeleśni.

10.Wyniki z zawodów ukażą się na stronie internetowej gminy i innych portalach.

11. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Inline
Stowarzyszenie Biegów Górskich
Inline
Stowarzyszenie Biegów Górskich